Štatút súťaže - Power bank

Mapei súťaž na facebooku - Štatút a pravidlá súťaže

 

1. Vyhlasovateľ súťaže

MAPEI SK, s.r.o.,

Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

IČO: 35804131 zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel B, vložka 23270, (ďalej iba „Mapei“)

 

2. Trvanie a miesto súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 5. 2. 2018 00:00 do do 11.2.2018 00:00 (ďalej ako „Doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“).

 

3.  Účastníci súťaže

3.1 Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.

3.2 Zapojením sa do súťaže vyslovujú súťažiaci súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzujú sa dodržiavať jej pravidlá.

 

4. Podmienky účasti v Súťaži

4.1 Účastník Súťaže udeľuje zapojením do Súťaže svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel.

4.2 Podmienkou zapojenia sa do Súťaže je:

4.3 Do zlosovania budú zaradení len tí účastníci súťaže, ktorí splnia všetky podmienky na účasť v Súťaži.

 

5. Vyhodnotenie súťaže

5.1 Zlosovanie výherných dokladov sa bude konať 12. 2. 2018.

5.2 Upovedomenie výhercov súťaže a informácie o odovzdaní ceny zašle vyhlasovateľ súťaže výhercovi elektronickou poštou cez facebookovú stránku MAPEI Slovensko, najneskôr do 30 dní od zlosovania.

5.3 Výhry v súťaži nie sú súdne vymáhateľné.

 

6. Výhra

6.1 Hlavnou výhrou pre vyžrebovaných sú 2 ks PowerBank vo verzii MAPEFLEX MS45.

 

7. Ďalšie ustanovenia

7.1 Účastník súťaže týmto poskytuje spoločnosti Mapei súhlas, aby jeho osobné údaje, teda meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefón a prípadne ďalšie údaje, ktoré účastník súťaže Mapei poskytol, spracovávali na marketingové účely, teda za účelom ponuky obchodu a služieb.

7.2 Účastník súťaže zároveň výslovne prehlasuje, že poskytuje spoločnosti Mapei, aby e-mailovú adresu a ďalšie účastníkom poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využili pre potreby šírenia nevyžiadaných obchodných oznámení v zmysle v zmysle ustanovení § 62 zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách. Súhlas je poskytovaný na dobu 10 rokov. Tento súhlas je možné odvolať za podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi.

 

Štatút súťaže vstupuje do platnosti dňa 5. 2. 2018.