OPRAVY BALKÓNOV A LODŽIÍ - 2. časť - Reprofilácia spodnej časti balkóna | MAPEI

 

Pri sanácii spodnej časti balkónovej železobetónovej konštrukcie možno použiť mnohé opravné malty z výrobkovej skupiny MAPEGROUT, resp. PLANITOP. Výber závisí od kvality (pevnostné charakteristiky) podkladovej vrstvy, od požiadavky na mechanické vlastnosti opravnej malty, hrúbky opravovanej vrstvy, klimatických podmienok v priebehu opravy, požiadavky na rýchlosť vytvrdnutia a spôsobu aplikácie a pod.

Zo širokého sortimentu opravných mált MAPEI odporúčame použi
ť PLANITOP RASA & RIPARA. Výhoda tejto cementovej malty spočíva v jej univerzálnosti. Pri zachovaní všetkých deklarovaných vlastností a parametrov možno daný výrobok použiť na opravu hrubých vrstiev a súčasne aj na konečné vyhladenie konštrukcie. 

 

 

Planitop Rasa & Ripara R4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rýchlo tvrdnúca, vláknami vystužená, tixotrópna malta s kompenzovaným zmrašťovaním a nosnou funkciou triedy R4. Určená je na opravy a vyhladzovanie betónových konštrukcií. Aplikuje sa v hrúbkach vrstvy od 3 mm do 40 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betónová konštrukcia opravená a vyhladená s použitím 
PLANITOP RASA & RIPARA 

 

 

V prípade, že sa v rámci opravy uvažuje len s farebným zjednotením sanovanej plochy spodnej časti balkónovej konštrukcie, odporúča sa pre tento účel použitie akrylových náterových farieb. Sú trvalo pružné, schopné premosťovať i menšie zmrašťovacie trhliny a priepustné pre vodné pary. Ich výhodou je odolnosť proti agresívnym látkam v ovzduší. 

 

Elastocolor Pittura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pružný náter na báze akrylových živíc vo vodnej disperzii na ochranu a dekoráciu betónových konštrukcií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjednotenie opravenej časti betónovej konštrukcie s použitím pružného akrylového náteru ELASTOCOLOR PITTURA

 

 

 

Galéria