Referencia MAPEI - REKONŠTRUKCIA A INTENZIFIKÁCIA ČOV V BYTČI

TECHNICKÉ RIEŠENIA MAPEI SA UPLATNILI NA VÝZNAMNOM VODÁRENSKOM PROJEKTE V BYTČI.

PROJEKT ZÁSOBOVANIE VODOU, ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD SI VYŽIADAL INVESTÍCIE VO VÝŠKE
45 MILIÓNOV EUR.

 

Stavba čističky odpadových vôd (ČOV) v Bytči je jednou z najväčších stavieb v rámci Operačného programu Životné prostredie. Projekt umožnil zvýšenie počtu obyvateľov, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu v aglomerácii Bytča a Hvozdnica, o približne 11 tisíc. Zároveň umožnil napojenie 8500 obyvateľom do vodovodnej siete. Investícia, ktorej významná časť prostriedkov bola zložená z Kohézneho fondu EÚ, je mimoriadne dôležitá pre ďalší rozvoj regiónu. Súčasná kapacita napojenia na ČOV Bytča je približne 23 320 ekvivalentných obyvateľov. Zvýšenie počtu obyvateľov pripojených do kanalizačnej a vodovodnej siete si tiež vyžiadalo rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV, ktorá sa nachádza južne od mesta Bytča. Svoju nezastupiteľnú úlohu v tomto procese zohrali technologické riešenia Mapei.

MAPEI AKO SPOLUAUTOR TECHNOLOGICKÝCH RIEŠENÍ

Pôvodná čistiareň odpadových vôd z roku 1981 nebola dimenzovaná na to, aby kapacitne zvládla takmer dvojnásobné zvýšenie počtu obyvateľov napojených do kanalizačného systému. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., preto vyhlásila verejnú súťaž na rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV v Bytči. Generálnym dodávateľom stavebných prác sa stalo “Združenie Bytča”, ktoré tvorili spoločnosti Strabag pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., Vodohospodárske stavby – Ekologický podnik, a.s., Bratislava a Váhostav – SK, a.s., Žilina, na objektoch ČOV subdodávateľsky spolupracovali spoločnosti Adifex, a.s., Dolný Kubín, a Syncol, s.r.o., Martin.
Zámerom investora bola rekonštrukcia všetkých objektov jestvujúcej ČOV, ako aj výstavba nových. Stavebné práce trvali rok, pričom rekonštruované a nové objekty boli uvedené do prevádzky súčasne. Pre urýchlenie postupu realizačných prác a efektívnejšiu aplikáciu odporučila spoločnosť Mapei produkty, ktoré umožňujú strojnú aplikáciu.

Spoločnosť Mapei zohrala významnú úlohu pri návrhu technologických postupov pri sanácii železobetónových konštrukcií takmer všetkých objektov v areáli ČOV. Koordinátorom projektu bol obchodno-technický zástupca Igor Kaštan, ktorý konkrétne postupy konzultoval s technickým oddelením na Slovensku i v Taliansku. Všetky navrhnuté technologické postupy schvaľoval zástupca investora a projektant, ktorý ich spracovával do technologických postupov projektu. Najväčšiu výzvu pre realizátorov predstavovalo riešenie pre objekty kalového hospodárstva.
„Na stavbe sa nachádzalo veľa komplikovaných detailov, predovšetkým prestupy zaťažené veľkým vodným stĺpcom a podzemné spoje medzi objektmi (napojenie kolektora na rôzne objekty). Napriek náročnosti realizácie môžem skonštatovať, že spolupráca bola veľmi dobrá. Pán Kaštan zo spoločnosti Mapei vždy vypracoval podrobné technologické postupy na jednotlivé objekty, ktoré boli zapracované do projektovej dokumentácie,“ hovorí Ing. Jan Štícha z projekčnej kancelárie Aquatis a.s.

SANÁCIA OBJEKTOV KALOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Objekty kalového hospodárstva zahŕňajú usadzovacie a vyhnívacie nádrže (VN). Na dne usadzovacích nádrží sa usadzuje kal, ktorý sa z dna odvádza do vyhnívacích nádrží. Tu sa zhromažďuje, pričom sa zo spodnej časti zohrieva kvôli urýchleniu procesu vyhnívania. Pri vyhnívaní vzniká plyn, ktorý sa uskladňuje v plynových nádržiach (plynojemoch) a môže sa využívať napríklad na výrobu elektrickej energie.
Vnútorné železobetónové povrchy usadzovacích i vyhnívacích nádrží boli poškodené vplyvom agresívneho prostredia i poveternostných podmienok. Známky poškodenia v podobe rozrušeného betónu vykazovala aj koruna nádrží. V niektorých miestach sa objavovali zvislé trhliny. 

Rozsah poškodenia konštrukcií upresnil až detailný prieskum pred začatím sanačných prác, ktorý potvrdil nevyhnutnú sanáciu všetkých železobetónových povrchov celého objektu vrátane sanácie vonkajších oporných stien a prístupových plôch. Koncepcia objektu sa oproti jestvujúcemu stavu zásadne nemenila. Plynojem na VN bol nahradený oceľovým vrchnákom na zachytávanie plynu.
Pôvodný návrh sanácie VN počítal s iným systémom. Na základe návrhu Mapei pristúpil investor k zmene celej skladby materiálov a k použitiu technológie striekanej polyurey na zabezpečenie vodotesnosti a plynotesnosti VN. Táto technológia zároveň zabezpečuje dokonalú ochranu v agresívnom chemickom prostredí. 

POSTUP SANAČNÝCH PRÁC

V prvom kroku sa železobetónové konštrukcie dôkladne očistili. Poškodené a nesúdržné miesta sa odstránili tryskaním až na “zdravý” betón. Trhliny v zvislej železobetónovej konštrukcii sa narezali do hĺbky 20 až 50 mm a vyčistili, následne boli uzavreté rýchlotuhnúcou, cementovou maltou Lampocem a preinjektované dvojzložkovým, epoxidovým konštrukčným lepidlom Epojet. Trhliny vo vodorovných konštrukciách sa narezali do hĺbky 20 až 50 a následne sa urobili priečne rezy vo vzdialenosti cca 200 až 300 mm pre vloženie dodatočnej výstuže (oceľové spony). Po jej vložení boli škáry vyplnené dvojzložkovým, epoxidovým lepidlom Eporip. Takto pripravený podklad sa následne dôkladne vyčistil od prachu a nečistôt. Obnažená oceľová výstuž, ktorá bola zbavená hrdze a iných nečistôt, sa ošetrila inhibítorom korózie Mapefer 1K. Kvalitu pripravenosti podkladu diagnostikovali technici Mapei skúškou povrchovej pevnosti v ťahu. Pripravený podklad dna nádrží sa vyrovnal pomocou reprofilačnej malty Mapegrout T60, ktorá sa pre zvýšenie prídržnosti aplikovala s adhéznym mostíkom Mapefinish. Vzhľadom na požiadavku investora na vytvorenie pohľadových betónov musela byť na konečné vyhladenie povrchu použitá vysprávková jemná malta Monofinish
Na utesnenie pracovných škár sa použilo veľmi rýchlo tvrdnúce a vyzrievajúce hydraulické spojivo na zastavenie prienikov vody Lamposilex, trhliny sa utesnili jednozložkovou, hydroexpanzívnou pastou proti prienikom vody Mapeproof Swell. Napokon sa škára uzatvorila cementovou maltou vystuženou vláknami, s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia Mapegrout Rapido.
Pred zátopovou skúškou, ktorá mala odhaliť existenciu netesností, sa na injektáže stien použila polyuretánová injektážna živica Foamjet 260LV. „V dôsledku veľmi nekvalitného pôvodného betónu sa prestupy vo vyhnívacích nádržiach podarilo injektovať až na niekoľký pokus, a rovnako tak prestupy do kalových nádrží,“ vysvetľuje Jan Štícha.
Reprofilácia obvodových stien nádrží sa realizovala pomocou Mapegrout T60 - dvojzložkovou, vláknami vystuženou, cementovou maltou s puzolánovou reakciou Mapegrout Easy Flow a Planitopom Rasa&Ripara s vysokou pevnosťou v ťahu za ohybu.
Na vyhladenie obvodových stien vyhnívacích nádrží sa použila trojzložková, tixotrópna, epoxi-cementová malta na vyrovnanie vlhkých povrchov Triblock Finish, ktorá sa naniesla rovnomerne striekacím zariadením a zahladila sa použitím kovovej stierky. Pripravený podklad bol následne ošetrený penetračným náterom Primer SN s presypom kremičitým pieskom.

Vzhľadom na požiadavku na vysoký stupeň vodotesnej ochrany vyhnívacích nádrží navrhol Mapei čistú polyurea membránu bez obsahu rozpúšťadiel Purtop 1000. Jej výnimočné mechanické vlastnosti, najmä schopnosť predĺženia do stavu pretrhnutia a schopnosť premostenia trhlín, pomáhajú k vysokej elasticite membrány. Systém sa vyznačuje dokonalou priľnavosťou k povrchu a zaručuje trvalú ochranu, najmä proti obrusovaniu a agresívnym chemikáliám. Finálna membrána Purtop 1000 sa aplikovala špeciálnym striekacím zariadením v hrúbke 2 mm. Na utesnenie dilatačných škár proti prieniku vody bol použitý polyetylénový tesniaci pás Mapeband TPE, ktorý sa lepil na podklad dvojzložkovým, epoxidovým konštrukčným lepidlom Adesilex PG1. V miestach, ktoré sú v kontakte s denným svetlom, sa na UV ochranu hydroizolácie použil finálny ochranný náter Mapefloor Finish 55, ktorý je kompatibilný s Purtop 1000

NOVÉ KONŠTRUKCIE 

Súčasťou stavebných prác bolo aj vybudovanie nových objektov, napríklad dažďových zdrží, ktoré zabezpečujú dopĺňanie vôd v ČOV, usadzovacích, aktivačných a dosadzovacích nádrží. Pre zabezpečenie dokonalej priľnavosti ďalších vrstiev bolo nevyhnutné nové železobetónové konštrukcie mechanicky otrýskať. Detaily na prestupoch (prechody, potrubia) sa utesnili kombináciou výrobkov Lamposilex, Mapeproof Swell a Mapegrout Rapido. Pre finálnu povrchovú úpravu konštrukcií sa navrhla kombinácia epoxi-cementového, základného náteru Triblock P a modi?kovaného, epoxidového náteru s obsahom uhľovodíkových živíc Duresil EB s prísadou Additix PE. V prípade dosadzovacích nádrží, v ktorých sa vykoná posledné prečistenie a následne sa voda vypúšťa späť do rieky, sa náter časti konštrukcie nad hladinou aplikoval bez prísady Additix PE.

KOLEKTORY

Objekty kolektorov vyžadovali otrýskanie pôvodných železobetónových konštrukcií na zdravý betón. Po dôkladnom očistení podkladu sa oceľová výstuž ošetrila antikoróznym náterom Mapefer 1K. Z vnútornej časti kolektoru sa priesaky vody zainjektovali poyuretánovou injektážou Foamjet 260LV. Detaily na prestupoch (prechody, potrubia) sa utesnili kombináciou výrobkov Lamposilex, Mapeproof Swell a Mapegrout Rapido. Reprofilácia železobetónovej konštrukcie stien a podlahy sa realizovala pomocou cementových mált Mapegrout MS a Mapegrout T60. Tento krok urýchlil fakt, že na nanesenie malty na veľké plochy bolo možné použiť vhodné striekacie zariadenie. 
Vnútorné steny a podlahy kolektora sa zaizolovali pružnou, dvojzložkovou, polymér-cementovou stierkou na vodotesnú ochranu betónových povrchov vystavených tlakovej vode v pozitívnom i negatívnom smere Mapelastic Foundation. Pred aplikáciou izolácie sa použila penetrácia PRIMER 3296. Styk podlahy a steny sa zabezpečil prekrytím rohovej pásky Mapeband 12 cm. Horná časť kolektora sa zaizolovala membránou Purtop 1000. Na záver sa použil protiprašný a protišmykový uzatvárací náter betónových podláh MAPEFLOOR FINISH 451 
v dvoch vrstvách, pričom prvá sa presypala kremičitým pieskom.

ČERPACIA STANICA A ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

Kotvenie technológií v priestoroch čerpacej stanice sa realizovalo pomocou tekutej, expanzívnej, cementovej malty na kotvenie Mapefill. Na zabezpečenie konštrukcií proti vlhkosti bola použitá dvojzložková, polymér-cementová, hydroizolačná stierka Mapelastic, pričom prestupy a  styk dvoch rôznych konštrukcií boli utesnené pomocou pogumovaného pásu Mapeband. Lepenie keramickej dlažby v závislosti od ich formátu sa realizovalo cementovými lepiacimi tmelmi Adesilex P9 a Keraflex, výplň škár cementovým škárovacím tmelom Ultracolor Plus, pričom sa pružné škáry vytesnili silikónovým tmelom Mapesil AC. Rovnaký systém sa uplatnil aj pri zhotovovaní hydroizolačného systému podláh v administratívnej budove.
Steny čerpacej stanice bolo nevyhnutné chrániť pred tvorbou plesní, rias a húb v dôsledku vlhkej prevádzky. Na povrchovú úpravu stien sa preto použila kombinácia základného náteru na báze silanov a siloxanov Silancolor Primer Plus a finálnej povrchovej úpravy Silancolor Pittura Plus.

Rekonštruovali sa aj časti čerpacej stanice, ktoré slúžia na mechanické prečistenie splaškovej vody od štrku a piesku. Pôvodné konštrukcie lapača štrku, lapača piesku a hrablíc bolo nevyhnutné otrýskať na zdravý betón. V miestach, kde sa vyžadovalo ošetrenie obnaženej výstuže, sa použil Mapefer 1K. Hrubá reprofilácia železobetónovej konštrukcie sa realizovala tixotropnou maltou Mapegrout T60
Na utesnenie dilatačných škár sa použil polyuretánový tesniaci tmel s nízkym modulom pružnosti špeciálne vyvinutý na tesnenie pracovných a dilatačných škár Mapeflex PU40, ktorý sa aplikoval do škár ošetrených penetračným náterom Primer M. Na vydimenzovanie správnej hĺbky pružnej, dilatačnej škáry sa použil Mapefoam – extrudovaný, polyetylénový, penový povrazec s uzavretými pórmi. 
Pre finálnu povrchovú úpravu sa použili pružný náter na báze akrylových živíc Elastocolor, dvojzložkový, vodouriediteľný, epoxidový náter Mapecoat W, trojzložkový, epoxi-cementový, základný náter Triblock P a modi?kovaný, epoxidový náter s obsahom uhľovodíkových živíc Duresil EB. „Pružná oteruvzdorná sanácia, ktorá sa v tejto časti použila, zatiaľ vyzerá veľmi dobre a odoláva zvýšenej abrázii. V tomto prípade možno kvalitu posúdiť až po dlhšom čase prevádzky závitových čerpadiel, či použitá hmota vydrží,“ dodáva J. Štícha.

DIELNE A GARÁŽE

Podlaha v dielňach a garážach sa vyrovnala pomocou cementových zmesí Topcem a Topcem Pronto so syntetickou prísadou Planicrete na zlepšenie prídržnosti cementových poterov. Na monolitické utesnenie prasklín v poteroch sa použilo epoxidové lepidlo Eporip. Pre realizáciu nášľapnej vrstvy bol použitý Mapefloor System 52. Ide o skladbu podlahy, ktorú je možné použiť v priestoroch, kde absentuje izolácia proti zemnej vlhkosti. Dilatačné škáry sa utesnili polyuretánovým tesniacim tmelom s nízkym modulom pružnosti Mapeflex PU40. Na povrchovú úpravu stien sa použila kombinácia náterov Silancolor Primer Plus a Silancolor Pittura Plus.

 

KOTOLŇA

Detaily na prestupoch v objekte kotolne sa utesnili kombináciou výrobkov Lamposilex, Mapeproof Swell a Mapegrout Rapido. Železobetónová konštrukcia sa vyhladila rýchlotvrdnúcou maltou Planitop Rasa&Ripara. Na vyrovnanie tehlového muriva sa použila soliam odolná, odvlhčovacia a tepelnoizolačná malta na opravy zavlhnutého kamenného, tehlového a tufového muriva Poromap Rinzaffo a Poromap Intonaco a dvojzložková, vláknami vystužená, cementová malta na vyrovnanie povrchov z tehál Planitop HDM. Murivo bolo nevyhnutné najskôr ošetriť penetračným náterom Primer 3296. Na zabezpečenie maximálnej ochrany takejto konštrukcie je mimoriadne dôležité ju ochrániť vhodným spôsobom hydroizolácie proti negatívnemu tlaku, v tomto prípade bol opäť použitý Primer 3296+Mapelastic Foundation.

 


TECHNICKÉ ÚDAJE

ČOV, Bytča
Rok realizácie: 2015-2016
Technická podpora Mapei: Dodanie výrobkov pre sanáciu objektov kalového hospodárstva, vybudovanie nových dažďových zdrží, rekonštrukciu kolektorov, čerpacej stanice, administratívnej budovy, dielí, garáží a kotolňe 
Mapei koordinátor: Igor Kaštan
Mapei distribútor: MAPEI SK, s.r.o.
Investor: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Generálny dodávateľ: STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. 
Realizátor: Adifex, a.s., Syncol, s.r.o. 
Architekt: Ing. Jan Štícha

 

VÝROBKY MAPEI

Príprava podkladu: Primer SN, Primer 3296, Mapefill, Primer M, Topcem, Topcem Pronto, Planicrete
Sanácie betónových konštrukcií: Epojet, Eporip, Mapefer 1K, Mapegrout T60, Lamposilex, Mapegrout MS, Mapeproof Swell, Mapegrout Rapido, Foamjet 206 LV, Mapegrout Easy Flow, Planitop Rasa & Ripara
Hydroizolácie: Purtop 1000, Mapeband TPE, Adesilex PG1, Mapelastic Foundation, Mapeband, Mapelastic
Inštalácia keramických obkladových prvkov: Adesilex P9, Keraflex 
Škárovanie a tesnenie dilatačných škár: Mapefoam, Mapeflex PU40, Mapesil AC, Ultracolor Plus
Konečná úprava povrchov: Mapefinish, Monofinish, Triblock Finish, Mapefloor Finish 55, Triblock P, Duresil EB, Additix PE, Mapefloor Finish 451, Silancolor Primer Plus, Silancolor Pittura Plus, Elastocolor, Mapecoat W, Poromap Rinzaffo, Poromap Intonaco, Planitop HDM