MAPEI OSLAVUJE A TEBA OBDARUJE - Vyhraj exotický zájazd v hodnote 3000€ a 15x smartwatch

 

KÚP
akékoľvek výrobky MAPEI za viac ako 15 Eur.

 

POŠLI
SMS v tvare DKP číslo pokladničného bloku alebo číslo faktúry medzera dátum medzera čas nákupu na telefónne číslo 0902 028 987
(príklad SMS: 4322865825836914 15.6.2016 14:31).

 

VYHRAJ
každý týždeň smartwatch značky HUAWEI v hodnote 150€. Na konci súťaže vylosujeme výhercu exotického poznávacieho zájazdu od BUBO v hodnote 3 000€.

 

Podmienky súťaže:
Každý piatok po dobu 15 týždňov vylosujeme jedného výhercu smarthodiniek značky HUAWEI.
Na konci akcie vylosujeme výhercu hlavnej ceny exotického zájazdu pre dve osoby.
Pri odovzdaní cien sa výherca musí preukázať originál pokladničným blokom, prípadne originál faktúrou.

Súťaž prebieha od 10.6.2016 do 22.9.2016.

Spoločnosť MAPEI SK s.r.o. si vyhradzuje právo meniť pravidlá súťaže počas priebehu súťaže.

 


 

Úplné pravidlá súťaže - štatút

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „15 rokov partnerstva a inovácií MAPEI“
Tento dokument upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže „15 rokov partnerstva a inovácií MAPEI“.
Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich.
Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu.

 

Článok 1. Organizátor súťaže

Organizátorom spotrebiteľskej súťaže „15 rokov partnerstva a inovácií MAPEI“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť M A P E I SK, s.r.o. , so sídlom Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35804131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 23270/B, (ďalej len „organizátor“ alebo „organizátor súťaže“). Organizátor súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“). Organizátor súťaže je aj zároveň poskytovateľom výhier.

Článok 2. Súťaž

Súťažou sa rozumie propagačná aktivita organizátora, ktorej podmienky sú upravené týmito pravidlami a v ktorej má účastník súťaže možnosť získať výhru podľa podmienok ustanovených ďalej v týchto pravidlách. Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.
Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 3. Účel

Účelom je reklama a podpora produktov organizátora medzi spotrebiteľmi stavebnej chémie ako aj širšou verejnosťou.
Cieľom súťaže je motivovať spotrebiteľov k výberu a nákupu stavebnej chémie značky MAPEI. Zároveň je cieľom súťaže aj informovať širokú verejnosť o tejto značke a dostať ju do povedomia širokej verejnosti – jej zviditeľnenie a propagácia.

Článok 4. Trvanie súťaže

Súťaž je určená pre všetkých spotrebiteľov/fyzické osoby na území Slovenska a bude prebiehať v termíne od 10.06.2016 od  06:00 hod do 22.09.2016 do 21:00 hod. Súťaž môže byť organizátorom súťaže skrátená alebo predĺžená, o čom upovedomí organizátor obvyklým spôsobom.

Článok 5. Spôsob propagácie

Propagácia súťaže sa uskutoční prostredníctvom internetových stránok www.mapei.sk a www.majstermapei.sk ako aj prostredníctvom internetovej sociálnej siete Facebook.
Súťaž bude propagovaná aj formou POS propagačných materiálov umiestňovaných na predajných plochách vybraných obchodných partnerov.

Článok 6.  Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom.
Výhercovia musia splniť podmienky/pravidlá súťaže. Výherca je povinný najneskôr pri odovzdávaní výhry preukázať svoju totožnosť za účelom overenia oprávnenosti na prevzatie výhry.
Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.
Nárok na výhru nevznikne tým účastníkom súťaže, voči ktorým organizátor súťaže ku dňu odovzdania výhry eviduje neuhradenú splatnú pohľadávku.

Článok 7. Produkty zaradené do súťaže

Do súťaže sú zaradené všetky produkty Mapei.

Článok 8. Výhry poskytnuté do súťaže

Poskytovateľom výhier do súťaže je organizátor súťaže, ktorý poskytuje do súťaže:

Hlavná výhra:

1 x výherný poukaz na dovolenku v celkovej hodnote 3000€ od CK BUBO.
Uplatnenie výherného poukazu je možné iba priamo v CK BUBO a bude možné ho využiť iba na poznávacie zájazdy do exotiky zo statí BUBO katalógu KOMFORT alebo EXPEDITION. Výhra je neprenosná.  Pri uplatnení tohto výherného poukazu nie je možné na rovnakú objednávku využiť akékoľvek iné zľavy alebo akcie.
Platnosť výherného poukazu do 31.12.2016 (do tohto dátumu je potrebné sa na zájazd prihlásiť s možnosťou cestovania aj v nasledujúcom roku).

Doplnkové výhry:

15 x hodinky TalkBand B2 značky Huawei v celkovej hodnote 2100€.

Článok 9. Pravidlá súťaže
Podmienkou zapojenia sa do súťaže je nákup produktov MAPEI u niektorého z vybraných obchodných partnerov v minimálnej hodnote 15€ (vrátane DPH) a následné odoslanie vybraných identifikačných údajov daňového dokladu formou SMS na telefónne číslo organizátora a to 0902 028 987.
Každý zaregistrovaný blok resp. faktúra môže byť zaradený do súťaže aj žrebovania iba raz.
Formát SMS správy v prípade registrácie pokladničného bloku:
DKP číslo_dátum_čas

Príklad:

Príjemca: 0902028987

Text: 1234567890123456 25.6.2016 11:10

 

Formát SMS správy v prípade registrácie faktúry:

číslo faktúry_dátum

Príklad:

Príjemca: 0902028987

Text: 20160237 25.6.2016

 

Zo všetkých prijatých SMS správ, ktoré spĺňajú podmienky uvedené vyššie, vyžrebuje organizátor súťaže raz týždenne, po dobu 15 týždňov, výhercu doplnkovej výhry (tak ako je špecifikovaná v Článok 8. Výhry poskytnuté do súťaže). Žrebovanie sa uskutoční za prítomnosti žrebovacej komisie v týchto dátumoch: 17.06.2016, 24.06.2016, 01.07.2016, 08.07.2016, 15.07.2016, 22.07.2016, 29.07.2016, 05.08.2016, 12.08.2016, 19.08.2016, 26.08.2016, 02.09.2016, 09.09.2016, 16.09.2016 a 29.09.2016. Výherca sa žrebuje z prijatých SMS správ z predchádzajúceho týždenného obdobia.
Žrebovanie hlavnej výhry (tak ako je špecifikovaná v Článok 8. Výhry poskytnuté do súťaže) sa uskutoční dňa 29.09.2016 rovnako za prítomnosti žrebovacej komisie.
Výherca sa musí organizátorovi preukázať originálom pokladničného bloku alebo faktúry ktoré zaregistroval a na základe ktorého mu bude odovzdaná výhra. Ceny budú doručené osobne, zástupcom organizátora súťaže. Prevzatie výhry bude potvrdené výhercom písomnou formou prostredníctvom preberacieho protokolu.
Žrebovacia komisia: Peter Matula, Stana Radivojevič, Sandra Hanusková

Článok 10. Zoznam obchodných partnerov organizátora zapojených do súťaže

Zoznam obchodných partnerov, zoradené podľa krajov:

Bratislavský kraj

BAUHAUS odborné centrum pre dielňu..

Obchodná zóna PHAROS

Bratislava

HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.

Galvaniho 9

Bratislava

HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.

Devínska Nová Ves

Bratislava

MPL Trading spol. s.r.o.

Galvaniho 8

Bratislava

SIKO KÚPEĽNE a.s.

Hodonínska 27

Bratislava

SIKO KÚPEĽNE a.s.

Galvaniho 16B

Bratislava

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Vajnorská 128/A

Bratislava

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Pezinská 56

Malacky

Stavebniny DEK s.r.o.

Hviezdoslavova 169

Stupava

Trnavský kraj

STAVEBNINY TIMA, s.r.o.

Esterháziovcov 713

Galanta

Ing. Dušan Kováčik - inCeram GMA brand

Jarmočná 4

Hlohovec

Ing. Dušan Kováčik - inCeram GMA brand

Vonkajší rad 4386

Sereď

SIKO KÚPEĽNE a.s.

Nová 7966/11

Trnava

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Zavarská 10/D

Trnava

Nitriansky kraj

TONEX Plus s.r.o.

Dunajské nábrežie 1152

Komárno

Róbert Mačák AQUATERM

Štúrova 51/A

Nitra

SIKO KÚPEĽNE a.s.

Bratislavská 31

Nitra

TONEX Plus s.r.o.

Novozámocká cesta

Nitra

MPL Trading spol. s.r.o.

Výpalisko 12/B

Nové Zámky

Trenčiansky kraj

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Srnianska 4

Nové Mesto nad Váhom

Raven, a.s. – Divízia Stavebniny

Považské Podhradie 342

Považská Bystrica

Ing. Dušan Baranec - N.B.D.

Košovská cesta 23

Prievidza

SIKO KÚPEĽNE a.s.

Ku Štvrtiam 7029

Trenčín

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o

Brnianska 2

Trenčín

Žilinský kraj

K.R.T. - Ing. Ľudevít Kurpas

Družstevná 2221

Liptovský Mikuláš

ARTCO s.r.o.

Žitná ulica 14

Žilina

SIKO KÚPEĽNE a.s.

Vysokoškolákov 52

Žilina

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Bánovská cesta 5

Žilina

Banskobystrický kraj

SIKO KÚPEĽNE a.s.

Zvolenská cesta 30A

Banská Bystrica

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.

Zvolenská cesta 31

Banská Bystrica

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Partizánska č. 91

Banská Bystrica

Stavebniny DEK s.r.o.

Fiľakovská cesta 284

Lučenec

MPL Trading spol. s.r.o.

Neresnická cesta 2351/51

Zvolen

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.

T.G. Masaryka 9046

Zvolen

MPL Trading spol. s.r.o.

Priemyselná 23

Žiar nad Hronom

Košický kraj

BEKWOODCOTE s.r.o.

Pri Prachárni 18

Košice

HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.

Moldavská cesta 22

Košice

L&L Trading, spol. s r.o.

Rozvojová 2

Košice

MPL Trading spol. s.r.o.

Rastislavova 96/A

Košice

SIKO KÚPEĽNE a.s.

Pri Prachárni 4

Košice

Stavebniny DEK s.r.o.

Južná trieda 74

Košice

Stavebniny DEK s.r.o.

Močarianska 2

Michalovce

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Zeleninárska 2

Michalovce

Tomáš Čalovka – KOVEX

Pekárenská 4

Michalovce

Tripark s.r.o.

Priemyselná 5813

Michalovce

Stavomark, spol. s r.o.

Tehelná 1

Moldava nad Bodvou

EURIS, spol. s r.o.

Šafárikova 116 A

Rožňava

GIZI, spol. s r.o.

Tepličská cesta 14

Spišská Nová Ves

PLEX s.r.o.

Duklianska 38

Spišská Nová Ves

Tehelňa STOVA, spol. s r. o.

Letecká 35

Spišská Nová Ves

Miroslav Havrilčák – obch.činnosť a služby

Cukrovarská 2524

Trebišov

Bölöni s.r.o.

Staničná 1

Veľké Kapušany

Prešovský kraj

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Budovateľská 38

Prešov

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Fidlikova 3

Humenné

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Novoveská cesta 37

Levoča

TINEA, s.r.o.

Nová Ľubovňa 667

Nová Ľubovňa

MPL Trading spol. s.r.o.

Teplická 34

Poprad

MPL Trading spol. s.r.o.

Maybaumova7963

Prešov

HIROPRO s.r.o.

Teplická 3376

Poprad

Róbert Mačák AQUATERM

Partizánska 683

Poprad

 

Článok 11. Zodpovednosť organizátora

Na výhru nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom organizátora. Organizátor nehradí účastníkovi súťaže žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

Článok 12. Výhra a daň z príjmov

Výhry do súťaže presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom: 165,97 € vrátane DPH, sú predmetom dane z príjmu fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením. Organizátor súťaže nebude znášať a ani kompenzovať výhercovi prípadnú daňovú povinnosť vyplývajúcu z prijatia výhry.

Článok 13. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž a jej pravidlá. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

Článok 14. Osobné údaje a osobnostné práva

Výherca uplatnením požiadavky na výhru dáva súhlas na to, aby organizátor súťaže mohol bezodplatne zverejniť a využiť jeho osobné údaje, fotografie jeho osoby resp. audiovizuálne záznamy s ním na marketingové účely organizátora bezodplatne na dobu neurčitú.
Vyplnením súťažného formulára dáva účastník v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu meno, priezvisko, adresa a kontaktný telefón za účelom realizácie a vyhodnotenia akcie a prípadného odovzdania ceny. 
Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a účastník má právo ich odvolať, pričom odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia spoločnosti MAPEI SK a má za následok vylúčenie účastníka z ďalšej účasti v akcií a stratu nároku na predanie ceny, pokiaľ dovtedy nebola prevzatá. Účastník má právo sa pri porušení zákona obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie nápravy.

Článok 15. Zverejnenie oficiálnych pravidiel
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s oficiálnymi pravidlami súťaže v čase jej trvania na internetovej stránke organizátora www.mapei.sk.
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami súťaže.  Ustanovenia pravidiel a samotný priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.