ODSTRAŇOVANIE PLESNÍ A RIAS Z POVRCHU FASÁD

Napadnutie stien plesňami a riasami patrí v súčasnosti medzi najviac viditeľné problémy stavieb. Tento fenomén sa objavuje nielen na stenách historických budov, ale aj na nedávno postavených novostavbách alebo zateplených starších panelových domoch. Vďaka pokroku vo vývoji stavebnej chémie však už existujú spôsoby, ako účinne odstrániť plesne a riasy z povrchu fasády. Príkladom úspešného zásahu pomocou systému MAPEI Silancolor® Plus je aj bytový dom na Laboreckej ulici v Košiciach.

 

Vznik plesní a rias na stenách budov je dôsledok používania tenkovrstvových omietok z polovice 90. rokov. Tie sa síce výrazne zaslúžili o vznik a rozšírenie zatepľovania, avšak vtedajší realizátori nemali dostatok skúseností a všeobecných znalostí o ich vlastnostiach. Nesprávny výber a nedostatočná kvalita týchto materiálov mali za dôsledok, že dnes je nevyhnutné sanovať len nedávno zateplené fasády. Sú totiž napadnuté neesteticky pôsobiacimi plesňami a riasami. 

Najviac náchylnými a ohrozenými povrchovými úpravami na vznik plesní a rias sú najmä tenkovrstvové omietky alebo náterové farby. Okrem už tradičných akrylových, silikátových a silikónových, sa objavujú v ponuke už aj omietky založené na nanotechnológii, so samočistiacim efektom. Na výber vhodnej fi nálnej povrchovej úpravy v interiéri i v exteriéri majú rozhodujúci vplyv práve špecifi cké vlastnosti jednotlivých omietok. Z ekonomických dôvodov,  ale aj z neznalosti, sa v praxi táto zásada často nedodržiava. Nesprávny výber však môže spôsobiť celý rad problémov, ktoré sú spojené s rastom plesní a rias. Ak sa tieto problémy neprejavia hneď na začiatku, tak sa určite prejavia časom.

 

BIOLOGICKÁ DEGRADÁCIA POVRCHU FASÁD A STIEN

Mikroorganizmy, t. j. plesne a riasy, sú pri vhodných fyzikálnych podmienkach schopné v krátkom čase zamoriť vonkajšie fasády ako aj steny v interiéri. V dôsledku ich prítomnosti a pôsobenia dochádza k rýchlej degradácii. Zhoršenie kvality povrchu sa prejavuje ako fyzické poškodenie omietky, prípadne i maľby na stenách. Nepriaznivo sa vplýva aj na zdravie ľudí, ktorí v danom prostredí bývajú. V skutočnosti totiž dochádza k: 

- tvorbe  neestetických  čiernych  a  zelených  škvŕn  na  stenách,
- prieniku mikroorganizmov a uvoľňovaniu kyslých metabolitov, ktoré spô sobujú postupnú degradáciu povrchu stien, 
- zadržiavaniu  vody  a  prieniku  rias  cez  štrbiny  vytvorené v povrchovej úprave, ktoré majú za následok postupnú hĺbkovú degradáciu,
- tvorbe nepríjemného zápachu, uvoľňovaniu alergénnych spór a mykotoxínov, ktoré nepriaznivo vplývajú na zdravie ľudí, do obývaného vnútorného prostredia.

 

PLESNE A RIASY

Plesne a riasy sú rastlinné biologické organizmy rozmanitých druhov. Rozmnožujú sa vo veľkom množstve prostredníctvom emisií spór v ovzduší. Riasy sú fotosyntetické organizmy, ktoré obsahujú chlorofyl. Ideálne prostredie pre ich prežitie sa vyznačuje dostatkom svetla, vysokou vlhkosťou, minerálnymi soľami a bežnými zložkami, ktoré sa vyskytujú na povrchu stien. Vzhľadom na tieto charakteristiky sa riasy objavujú najmä vo vonkajšom prostredí. 

Plesne sú rastlinné organizmy, ktoré sa zaraďujú medzi huby. Nie sú schopné vykonávať fotosyntézu. Na svoj rast potrebujú okrem vlhkosti aj organickú výživu. Priaznivým prostredím pre rast plesní sú preto všetky druhy povrchových úprav, ktoré obsahujú takúto „výživu“, ako napríklad zmes prachu a organických častíc alebo deriváty celulózy obsiahnuté v náterových nástenných farbách. Základnými zložkami plesní sú hýfy, ktoré majú vláknitý, niekedy rozkonárený vzhľad. Prenikajú hlboko do vrstvy a spôsobujú značné poškodenie povrchovej úpravy, nezriedka i podkladového muriva. 

Hlavnou podmienkou pre rozvoj biologickej degradácie je prítomnosť vlhkosti na stenách, ktorú spôsobujú rôzne faktory v závislosti od prostredia.

V exteriéri spôsobujú absorpciu a zadržiavanie vody nasledujúce vplyvy:
- klimatické podmienky prostredia,
- vysoká miera absorpcie vody a nízka priepustnosť vodných pár,
- prítomnosť tepelných mostov (na chladnejších miestach), ktoré spôsobujú kondenzáciu vodných pár na povrchu,
- pôsobenie vonkajších atmosférických vplyvov na nechránené steny (bez striech a odkvapov),
- zemná vlhkosť.

V interiéri spôsobujú kondenzáciu vodných pár nasledujúce vplyvy:
- zlá tepelná izolácia,
- prítomnosť tepelných mostov,
- slabá cirkulácia vzduchu, a tým znížená schopnosť odbúrať vlhkosť. 

Vyššie uvedené a zistené problémy sú bežné. Možno ich nájsť takmer vo všetkých budovách. Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že na každom povrchu (staršie murivo, zateplená fasáda, ale aj sklo, plech alebo plasty) sa nachádza vhodný substrát pre rast biologických organizmov. 

Je veľmi ťažké predvídať, aké riešenie by v konkrétnom prípade eliminovalo tvorbu rias a plesní. Existuje totiž široká variabilita faktorov a biologických vplyvov, ktoré sú prítomné na rôznych miestach. Jedinou naozaj účinnou ochrannou pred biologickou degradáciou je použitie povrchových úprav s odolnosťou proti rastu plesní a rias. V prípade, že už nastal biologický útok, je nevyhnutné  najskôr  aplikovať  čistiace  prípravky. Tie  sú  vďaka hĺbkovej a hygienickej čistiacej reakcii schopné odstrániť plesne a riasy z povrchu stien.

Použité omietky alebo nátery s obsahom špeciálnych prísad sú odolné proti pôsobeniu biologických mikroorganizmov a zabraňujú rastu plesní a rias. Tieto prísady zotrvávajú vo vnútri použitej povrchovej úpravy aj po vyschnutí a zabezpečujú dlhodobú ochranu, keďže nedochádza k rozplavovaniu povrchovej úpravy vplyvom dažďovej vody. 

 

RIEŠENIE PROBLÉMU BYTOVÉHO DOMU NA LABORECKEJ ULICI 

Dlhodobé skúsenosti a poznatky z tejto oblasti sa využili pri návrhu účinného protiplesňového systému MAPEI správcom bytového domu na Laboreckej ulici v Košiciach. Pohľad na panelový dom, zateplený len v roku 2009, nebol veľmi príjemný. Čierne a zelené fľaky sa stávali neprehliadnuteľnou dominantou fasády. 

Nájomníci bytového domu hľadali jednoduché riešenie, ktorým sa podarí neesteticky pôsobiace škvrny natrvalo odstrániť a súčasne zabezpečiť fasáde dlhodobú ochranu pred prípadným opätovným bujnením plesní a rias. Náročné požiadavky bolo možné splniť systémom MAPEI Silancolor® Plus.  Technickí pracovníci spoločnosti Mapei vysvetlili výhody systému a následne prakticky odprezentovali účinnosť systému. Prvotná nedôvera, v podobe pozorovania účinnosti systému počas dvoch rokov len na menšej ploche, sa premenila na dôveru v reálnu funkčnosť systémovej skladby MAPEI. Systém Silancolor® Plus sa zatiaľ úspešne realizoval v roku 2014 na troch zo štyroch stien bytového domu. Po získaní nutných fi nančných prostriedkov na dokončenie, sa posledná fasádna balkónová stena chystá čistiť na jeseň tohto roku.

Kompletný systém MAPEI Silancolor® Plus, použitý na fasáde bytového domu na Laboreckej ulici pozostával z čistiaceho prípravku Silancolor® Cleaner Plus, základného náteru Silancolor® Primer Plus a fi nálnej náterovej farby odolnej proti rastu plesní a rias Silancolor® Pittura Plus.

Systém Silancolor® Plus poskytuje množstvo výhod. Možnosť aplikácie na staré povrchy, novostavby, použitie na stenách v interiéri a exteriéri. Vďaka prítomnosti prísad a dokonalej interakcii jednotlivých výrobkov v systéme, sa zabezpečí dlhodobá a účinná ochrana povrchu stien v priebehu mnohých rokov. 

 

SILANCOLOR® CLEANER PLUS

Čistiaci prípravok vo vodnom roztoku určený na čistenie povrchov napadnutých plesňami a riasami. Riedi sa s vodou v pomere 1:3 a zabezpečuje hĺbkové odstránenie prítomných plesňových spór a hýf. Ide o najzásadnejšiu operáciu v systéme, ktorá má za úlohu zabrániť ďalšiemu šíreniu mikroorganizmov. 

Výhody:
- Úplné odstránenie mikroorganizmov prenikajúcich do podkladu, vrátane hýf a spór. 
- Účinný širokospektrálny biocid na odstránenie plesní, rias, lišajníkov, baktérií a kvasiniek.
- Kompatibilita s následne aplikovanými výrobkami náteru Silancolor® Primer Plus, Silancolor® Pittura Plus alebo Silancolor® Tonachino Plus.
- Možnosť použitia aj v interiéri. Je netoxický, bez zápachu a bez obsahu rozpúšťadiel. 

 

SILANCOLOR® PRIMER PLUS

Základný náter na báze silikónovej živice vo vodnom roztoku, odolný proti rastu plesní a rias, priepustný pre vodné pary, vodoodolný, určený na aplikáciu v interiéri a exteriéri. Základný náter zjednocuje nasiakavosť povrchu a zlepšuje priľnavosť následne nanesených povrchových úprav. Tvorí základ celého systému a zabezpečuje ochrannú funkciu už od okamihu nanesenia. Napomáha eliminovať rast plesní a rias na povrchu stien a vyznačuje sa kompatibilitou s fi nálnymi farebnými povrchovými úpravami Silancolor® Pittura Plus alebo Silancolor® Tonachino Plus

Výhody:
- Vytvorenie povrchového fi lmu odolného proti rastu plesní a rias.
- Dlhodobá ochrana proti vlhkosti a pôsobeniu chemických vplyvov pri zachovaní priepustnosti vodných pár a odolnosti proti vode.
- Vďaka vysokej penetračnej schopnosti účinná hĺbková penetrácia do podkladu.
- Zjednotenie nasiakavosti povrchu a zvýšenie prídržnosti následne aplikovaných povrchových úprav,
- Možnosť použitia aj v interiéri. Je netoxický, bez zápachu a bez obsahu rozpúšťadiel. 

 

SILANCOLOR® PITTURA PLUS

Finálny náter na báze silikónovej živice vo vodnom roztoku. Je odolný proti rastu plesní a rias, priepustný pre vodné pary, vodoodolný. Určený na aplikáciu v interiéri a exteriéri.

Výhody:
 - Vďaka synergickej reakcii špeciálnych zložiek sa eliminujú možné príčiny, ktoré podporujú rast mikroorganizmov v náchylnom prostredí. Tým sa zároveň poskytuje dlhodobá ochrana stien proti vylúhovaniu, teplotám, UV žiareniu a alkáliám. 
- Minimálna rozpustnosť biocídnych zmesí vo vode nespôsobuje  vyplavovanie  povrchových  úprav  a  chráni  tak povrch pred tvorbou rias a plesní. 
- Obsah silikónových živíc vytvára dokonalú povrchovú bariéru, ktorá zabraňuje prestupu vody do podkladu, čím zostáva povrch suchý za každých okolností. 
- Nízka miera zachytenia nečistôt zabraňuje tvorbe mikroorganizmov. 
- Vysoká odolnosť proti chemickým vplyvom, opotrebovaniu, pôsobeniu alkálií, UV žiareniu a starnutiu.
- Výborná priľnavosť ku všetkým typom tradičných a odvlhčovacích omietok a starým náterom, ktoré sú dostatočne prikotvené k podkladu. 
- Atraktívny fi nálny zamatový vzhľad sa prejavuje na dotyk jemným, hladkým a matným povrchom.
- Dodáva sa v širokej palete farieb, dostupných v systéme automatického farbenia ColorMap®.
- Možnosť použitia aj v interiéri. Je netoxický, bez zápachu a bez obsahu rozpúšťadiel. 

Systém Silancolor Plus je učený na ochranu vnútorných i vonkajších povrchov stien. Poskytuje dvojitú ochranu: t. j. zabraňuje rastu mikroorganizmov a zaručuje povrchu dlhotrvajúcu ochranu proti chemickým vplyvom, UV žiareniu a vlhkosti, pri zachovaní priepustnosti vodných pár a odolnosti proti vode.