Referencia MAPEI - Oprava hojdacej lavice cez rieku Orava

Autor Peter Pavlík v knihe Mosty na území Slovenska píše: „Slovensko sa môže popýšiť mnohými unikátnymi lanovými lávkami, medzi ktoré patrí aj predpätá oceľová lanová lávka v Dolnom Kubíne s rozpätím 100 metrov a s pylónmi týčiacimi sa do výšky takmer 27 metrov.“

 

Aj po viac ako štyridsiatich rokoch pôsobí lávka moderným dojmom. Hojdací most pre chodcov vybudovali v roku 1967 podľa konštrukčného patentu Arpáda Tesára, profesora Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Bysterecká lavica umožňuje prístup chodcom zo sídliska do mesta alebo ku zrekonštruovanému ihrisku na ľavom brehu rieky. Naopak, na pravej strane rieky sprístupňuje futbalový štadión, zimný štadión a tiež aquapark, ktorý sa nachádza pri sídlisku Bysterec. Veľmi často ju využívajú aj cyklisti. 

Čas sa podpísal pod nepriaznivý technický stav lavice pred generálnou opravou. Z tohto dôvodu zabezpečilo mesto Dolný Kubín v roku 2013 vypracovanie rozšíreného diagnostického prieskumu lavice. I napriek tomu, že poruchy priamo neohrozovali bezpečnosť a statickú funkciu, ich podcenenie by mohlo mať nepriaznivý vplyv na životnosť a nosnosť konštrukcie v budúcnosti. Výsledkom zhodnotenia stavebno-technického stavu jednotlivých častí konštrukcie bolo odporučenie, zrealizovať opravu zistených porúch lávky pre chodcov. Ich súčasťou bola výmena asfaltového povrchu, ložísk, lán, osvetlenia, ako aj ošetrenie oceľovej konštrukcie a sanácia zničených častí betónových opôr. 

Spoločnosť Mapei navrhla, na základe požiadaviek projektovej dokumentácie, na izoláciu horného povrchu oceľovej mostovej konštrukcie ucelený systém s použitím striekanej izolácie na báze polyurea. Kompletný navrhnutý systém Mapei pozostával z aplikácie základného náteru, samotnej striekanej izolácie a návrhu vhodného penetračného náteru, ktorý rešpektoval finálnu povrchovú úpravy lávky vyhotovenú z asfaltu. 

 

PRÍPRAVA PODKLADU

Za každých okolností, musí oceľový povrch pred nanesením penetračného náteru zostať čistý, pevný, suchý, bez prachu a voľných častí, olejov, voskov a lakov. Najlepšie výsledky pre takto pripravený podklad sa dosiahnu vždy opieskovaním. Z tohto dôvodu sa daný spôsob použil i na tejto lávke. Dokonale sa odstránili všetky zvyšky pôvodných náterov, hrdza, mastnoty, ako aj iné prípadné povlaky z povrchu. 

 

ZÁKLADNÝ NÁTER OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE 

Na tento účel sa použil PRIMER EP RUSTOP, t.j. dvojzložkový, epoxidový, základný náter na zlepšenie prídržnosti povrchových úprav, na báze polyurea (prípadne polyuretánov alebo epoxidov) na oceľových povrchoch. Navyše je schopný zabezpečiť i dlhodobú ochranu pred tvorbou korózie. Výrobok po zamiešaní oboch zložiek vykazuje tekutú konzistenciu. Na očistený, oceľový povrch sa ľahko nanášal s použitím valčeka. Z pohľadu teploty je ideálne prostredie na správnu aplikáciu v rozmedzí od +10°C do +25°C. 

 

STRIEKANÁ IZOLÁCIA OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

Do 24 hodín od nanesenia základného náteru sa pristúpilo k zaizolovaniu oceľovej mostovej konštrukcie. Dokonalá vodotesná membrána sa vytvorila s použitím PURTOP 400 M, t.j. dvojzložkovej, hybridnej polyurea membrány bez obsahu rozpúšťadiel. Je určená výhradne na strojnú aplikáciu s použitím špeciálneho, vysokotlakového, striekacieho zariadenia na spracovanie dvojzložkových výrobkov s reguláciou teploty a samočistiacou pištoľou – GRACO REACTOR E-XP2. Základnými charakteristikami hydroizolácie sú vysoká pevnosť v šmyku a ťahu, mimoriadna pružnosť, spojená s vysokou schopnosťou premostenia trhlín (i pri nízkych teplotách), ktoré umožňujú vytvárať okamžite účinnú, súvislú hydroizolačnú membránu adaptovateľnú na akýkoľvek geometrický tvar konštrukcie. Pre zabezpečenie dokonalej hydroizolačnej funkcie oceľovej mostovej konštrukcie, bolo nevyhnutné aplikovať membránu PURTOP 400 M v min. hrúbke 2 mm. 

 

PENETRAČNÝ NÁTER POD ASFALTOVÚ VOZOVKU LÁVKY

V projektovej dokumentácii bola ako finálna povrchová úprava lávky pre chodcov navrhnutá asfaltová vozovka. Neoddeliteľnou súčasťou systému Mapei sa stal návrh vhodného penetračného náteru na zaistenie dokonalej prídržnosti hydroizolačnej membrány na báze polyurea a konečnej pochôdznej povrchovej úpravy. Na tento účel sa odporučil PURTOP PRIMER NERO, t.j. jednozložkový náter v rozpúšťadle. 

Penetračný náter je pripravený na priame použitie a vyznačuje sa veľmi jednoduchou aplikáciou pri teplote od +15°C do +25°C. Penetračný náter sa na predmetnej lávke aplikoval s použitím valčeka ihneď po vytvrdnutí hydroizolačnej membrány PURTOP 400 M. Za čerstva nanesený náter sa presypal kremičitým pieskom s frakciou 1,2 mm. 

 

ASFALTOVÁ VOZOVKA

PURTOP PRIMER NERO bolo vhodné použiť pred vyhotovením konečnej, pochôdznej vrstvy lávky z asfaltovej zmesi, ktorá sa aplikovala pri teplote 160° až 180°C. Samotnej aplikácii ešte predchádzala za horúca vyhotovená kotviaca vrstva na báze bitúmenov modifikovaných butadién-styrénovým kaučukom (RBR).

Generálna oprava Bystereckej lavice cez rieku Oravu prebiehala na jeseň v roku 2014. Realizačné práce trvali dva mesiace a mesto ich hradilo z vlastných zdrojov. Celkové náklady na opravu predstavovali približne 235 000 eur. Lávka pre peších patrí medzi dominanty mesta a vďaka jej obnove môže opäť dlhé roky slúžiť občanom i návštevníkom Dolného Kubína.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PURTOP 400 M

Dvojzložková, modifikovaná polyurea živica bez obsahu rozpúšťadiel, s obsahom plniva. Vyrobená je podľa receptúry vyvinutej vo výskumných a vývojových laboratóriách Mapei. Výrobok je charakteristický vysokou prídržnosťou, pričom po zosieťovaní vytvára súvislú, pevnú, pružnú vodotesnú membránu. 

PURTOP 400 M spĺňa základné požiadavky normy EN 1504-9 („Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Všeobecné princípy používania výrobkov a systémov“) a požiadavky EN 1504-2 („Systémy na ochranu povrchu betónu“) ako povrchová úprava (C) v súlade zásad PI, MC,PR, RC a IR.

PURTOP 400 M sa po vytvrdnutí vyznačuje nasledujúcimi vlastnosťami:

• bez obsahu rozpúšťadiel,
• okamžité hydroizolačné vlastnosti (už po 2 minútach) a rýchle vytvrdnutie s možnosťou pešieho zaťaženia (po 15 až 20 minútach),
• vysoká pevnosť v ťahu (14 N/mm2 podľa DIN 53504),
• vysoká pevnosť v šmyku (55 N/mm podľa ISO 34-1),
• vysoká schopnosť statického a dynamického premostenia trhlín, i pri nízkych teplotách,
• schopnosť predĺženia viac ako 400 % (DIN 53504),
• vysoká odolnosť proti alkáliám a riedeným kyselinám,
• rýchly reakčný čas v priebehu striekania (pri +70°C < 6s),
• bez nutnosti vystuženia,
• nespôsobuje preťaženie nosných konštrukcií,
• po zosieťovaní je úplne inertný.