LEED - MAPEI pre eko-udržateľné zelené projekty

 

EKO-UDRŽATEĽNOSŤ JE V SÚČASNOSTI ČASTO SKLOŇOVANÁ TÉMA. NANEŠŤASTIE, TENTO NEUSTÁLE SA OPAKUJÚCI VÝRAZ, NIE JE VŽDY PODLOŽENÝ SPRÁVNYMI FAKTAMI. POUŽITIE EKOLOGICKY UDRŽATEĽNÝCH KRITÉRIÍ JE ZÁVÄZOK ZODPOVEDNOSTI TAK VO FÁZE NÁVRHU BUDOVY, AKO AJ PRI JEJ REALIZÁCII. ZELENÉ BUDOVY MÔŽU VZNIKNÚŤ LEN AK SA PRÍJMU KONKRÉTNE ROZHODNUTIA S VYUŽITÍM OPODSTATNENÝCH RIEŠENÍ. MAPEI JE PARTNEROM PROJEKTANTOV, ZHOTOVITEĽOV INVESTOROV NA CESTE K BUDOVANIU TRVALO UDRŽATEĽNÝCH STAVIEB, KTORÉ V SEBE SPÁJAJÚ KVALITNÚ ARCHITEKTÚRU A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

MAPEI pri svojich ekologických aktivitách presadzuje prístup založený na pravde a skúsenostiach, ktoré spoločnosť získala po celom svete. Kľúčové faktory, ktoré charakterizujú „skutočnú udržateľnosť“, sú možnosť spoľahnúť sa na kvalitu a trvanlivosť výrobkov v priebehu mnohých rokov. Prepracované riešenia MAPEI prinášajú zníženie spotreby materiálov a energií, čím výraznou mierou prispievajú k zlepšeniu kvality života.


POHĽAD DO HISTÓRIE A SÚČASNOSTI

MAPEI začal s produkciou výrobkov vo vodnej disperzii a s nízkym obsahom rozpúšťadiel už v roku 1970. Tento čin sa stal počiatkom vývoja bezrozpúšťadlových výrobkov s nízkym obsahom organických prchavých látok (VOC). Ide o výrobky, ktoré majú schopnosť zabezpečiť zlepšenú kvalitu ovzdušia vo vnútorných priestoroch počas ich spracovania. Použitím týchto výrobkov vzniká v budove zdravšie prostredie, ktoré ocenia nielen tí, ktorí v ňom pracujú, ale aj tí, ktorí ju následne užívajú. Tak začal svoju púť produktový rad ECO výrobkov MAPEI, ohľaduplných k životnému prostrediu.

Od októbra 2005 sú výrobky z produktovej skupiny ECO testované a certifikované akreditovanými medzinárodnými inštitúciami, ako napr. nemecká TRI (Teppich Forschung Institut) alebo americká CRI (Carpet and Rug Institute). Označujú sa symbolom EMICODE EC1, t. j. výrobky s nízkym obsahom organických prchavých látok, ktorý vydáva GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.). Ide o medzinárodné združenie posudzujúce úroveň emisií pre podlahárske výrobky, ktorej členom je i MAPEI. 


PRÍSTUP MAPEI K TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI

Prístup MAPEI k eko-udržateľnosti budov možno dobre ilustrovať na najnovšom údaji. Materská spoločnosť investuje až 5 % z ročného obratu (2,3 miliardy eur) do výskumu a vývoja. Ide o sektor, v ktorom pracuje 12 % z celkového počtu zamestnancov spoločnosti. Približne 70 % tejto čiastky sa vkladá do rozvoja produktov ohľaduplných k životnému prostrediu.
V súčasnosti sa zodpovednosť k životnému prostrediu stáva prioritou pri navrhovaní pracovných postupov a výrobkov pre stavebný priemysel. Rovnako ako celý stavebný sektor začína chápať potrebu výstavby zelených budov, tak aj MAPEI neustále pracuje na vývoji skupiny výrobkov a systémov rešpektujúcich certifikáciu LEED. 
Viac ako 150 výrobkov MAPEI napomáha projektantom a zhotoviteľom získať certifikát LEED pri výstavbe inovatívnych projektov. MAPEI sa podieľa pri výstavbe zelených budov nasledovne:

 použitím výrobkov s nízkym obsahom organických prchavých látok pri inštalácii podlahovín a krytín
  sa zlepšuje kvalita ovzdušia. Rovnako ako použitie predmiešaných výrobkov s technológiou Low-Dust
  znižuje prašnosť pri ich spracovaní až o 90 %,

 použitím výrobkov obsahujúcich recyklované materiály,

 použitím miestnych surovín pri výrobe sa znižuje uvoľňovanie CO2,

 použitím vonkajších tepelnoizolačných systémov sa znižuje spotreba energie potrebnej
  pri vykurovaní alebo chladení budov,

 použitím výrobkov s veľmi vysokou výdatnosťou a zníženou spotrebou sa znižuje úroveň
  uvoľnených emisií v priebehu výroby, prepravy a spracovania výrobkov. 


LEED PRE DOKONALÚ ZELENÚ BUDOVU

Americký LEED (Leedership in Energy and Enviromental Design) patrí k najrozšírenejším certifikačným systémom na svete. Tento systém certifikácie vyvinula Americká rada pre zelené budovy (U.S. Green Building Council) v roku 2000. Nabáda a urýchľuje osvojovanie si návrhu a realizácie budov podľa pravidiel energeticky a trvalo udržateľného stavebníctva. Na tento účel vytvára a zavádza do života normy, ktoré sa používajú a akceptujú na globálnej úrovni.

LEED je dobrovoľný systém, ktorý po dohode, zaväzuje projektantov, investorov a realizátorov vyhotovovať vysokokvalitné udržateľné budovy. Dokonale mení spôsob uvažovania nad tým, ako sú konštrukcie po celom svete navrhnuté, budované, udržiavané a prevádzkované. Súčasne podporuje obnoviteľné zdroje a čistú energiu.

Budovy certifikované podľa požiadaviek LEED sú schopné šetriť peniaze a prírodné neobnoviteľné zdroje. Majú pozitívny vplyv na zdravie ľudí, nielen tých, ktorí participujú na ich výstavbe, ale aj tých, ktorí ich užívajú.

Certifikačný systém LEED je garanciou stavebných postupov a riešení pre zelené budovy tak, aby boli najlepšie vo svojej triede. K certifikácii budovy možno pristúpiť v ľubovoľnej fáze projektovania či výstavby, avšak optimálne je o nej uvažovať ešte pred začiatkom stavby. Rôzne úrovne certifikácie závisia od projektovej dokumentácie, vyhotovenej podľa požiadaviek LEED, ako aj od použitých materiálov pri výstavbe. 


BUDOVY MÔŽU ZÍSKAŤ HODNOTENIE V ŠTYROCH ÚROVNIACH:

PLATINOVÝ: 80 bodov a viac,
ZLATÝ: 60 až 79 bodov,
STRIEBORNÝ: 50 až 59 bodov,
CERTIFIKOVANÝ: 40 až 49 bodov.


VÝROBKY A SYSTÉMY MAPEI V ZELENEJ BUDOVE

 

Všetky výrobky a systémové riešenia MAPEI spĺňajú požiadavky najvýznamnejších akreditačných orgánov kvality, životného prostredia a zdravotnej nezávadnosti. Zo širokého výrobného programu MAPEI, ktoré nachádzajú uplatnenie ako výrobky vhodné na realizáciu zelených budov, spomeňme tie najvýznamnejšie.

MAPEI vyvinul cementové lepidlá ULTRALITE, ktoré obsahujú až 30 % recyklovaných materiálov. Na inštaláciu podlahových krytín odporúča MAPEI lepidlá zo skupiny ULTRABOND ECO s nízkym obsahom organických prchavých látok (VOC). Výrobky KERAFLEX MAXI S1 a ULTRALITE S1 sa vyznačujú inovatívnou technológiou Low Dust, ktorá znižuje prašnosť v priebehu spracovania týchto výrobkov až o 90 %. To významne napomáha zdravšiemu prostrediu pri ich spracovaní. Tento parameter tiež zohráva dôležitú úlohu pri spĺňaní požiadaviek LEED, týkajúcich sa kvality ovzdušia v budovách. Podstatná časť výrobkov MAPEI určených na inštaláciu podlahovín je klasifikovaná ako EMICODE EC1, preto sa ich využitie odporúča pri realizácii zelených budov.

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém MAPETHERM® je ďalším veľmi, dôležitým systémom MAPEI. Garantuje úsporu energetických nákladov, nižší prevádzkový výkon vykurovacej sústavy ako aj predĺženie životnosti fasády a stavby. MAPETHERM® predstavuje estetický a architektonický prínos, význam má z technického i hygienického hľadiska. Napomáha dosahovať tepelnú pohodu, pričom eliminuje riziko kondenzácie vodných pár na povrchu vnútorných stien, ktoré sa často spája so vznikom plesní, húb a rias. 

MAPEI vyvinul aj výrobky a systémy pre staršie murované konštrukcie, ktoré poškodilo pôsobenie vzlínajúcej kapilárnej vlhkosti. Výrobky zo skupiny MAPE-ANTIQUE na opravu, ochranu a finálnu dekoráciu sa vyrábajú na báze vápna a eko-puzolánov. Práve eko-puzolány sú odpoveďou výskumných a vývojových laboratórií Mapei na dopyt po výrobkoch ohľaduplných k životnému prostrediu, ktoré zároveň vyhovujú požiadavkám moderného stavebníctva a súčasného životného komfortu. Eko-puzolány ako súčasť eko-udržateľných materiálov umožňujú: stavať s obmedzenou spotrebou neobnoviteľných zdrojov, minimalizovať dosah na životné prostredie a súčasne sú bio-kompatibilné s materiálmi, ktoré neobsahujú organické prchavé látky. 

Tieto výrobky možno použiť bez ohľadu na to, či ide o vlhkosť spôsobenú vonkajšími podmienkami alebo vzlínaním. Napomáhajú starším vlhkým konštrukciám vyschnúť v krátkom čase, tak aby vytvorili podmienky pre zdravšie a pohodlnejšie životné prostredie. 


VYUŽITIE SYNERGIE

Kľúčovým aspektom filozofie MAPEI je používanie kompletných systémov. Tento princíp sa uplatňuje aj pri realizácii eko-udržateľných projektov. Vzájomná synergia vlastností jednotlivých výrobkov umožňuje navrhnúť kompletný systém ohľaduplný k životnému prostrediu, napríklad pri realizácii podláh (od prípravy podkladu až po inštaláciu rôznych druhov krytín, ako napr. keramika, kameň, drevené parkety, pružné krytiny, koberce atď.). Skladba eko-udržateľného systému môže pozostávať z predmiešaných zmesí na zhotovenie poterov s normálnym alebo rýchlym časom tvrdnutia; základných náterov zlepšujúcich prídržnosť následne aplikovaných vrstiev; spevňujúcich prípravkov; hydroizolácií; samonivelizačných a vyrovnávacích mált; vrátane lepidiel na inštaláciu obkladových prvkov z keramiky, kameňa, drevených parkiet, pružných krytín a kobercov.

O kvalite ECO záväzku spoločnosti MAPEI svedčí veľký počet realizovaných projektov zelených budov vo svete. Dnes o ekologickej udržateľnosti nestačí len rozprávať. Vyžaduje si správnu metódu, aplikáciu, výskum a predovšetkým skúsenosti. Tieto skutočnosti umožňujú značke MAPEI aktívne sa zúčastňovať pri návrhoch profesionálnych riešení ohľaduplných k životnému prostrediu na najdôležitejších svetových architektonických projektoch.