SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU KÚPEĽŇU 2015

Zapojte sa do Súťaže o najkrajšiu kúpeľňu Majstra Mapei a hrajte o hodnotné výhry.

 

 

 

 

 

Štatút súťaže: Najkrajšia kúpeľňa Majstra Mapei 2015
 

 

1. Vyhlasovateľ súťaže

MAPEI SK, s.r.o., 
Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
IČO: 35804131 zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel B, vložka 23270, (ďalej iba „Mapei“) 

 

2. Účastníci súťaže

2.1 Účastníkom súťaže sa stáva fyzická alebo právnická osoba, ktorá absolvovala aspoň jeden ročník technického školenia Mapei Akadémia z odboru keramika. Účastník súťaže musí akceptovať pravidlá súťaže, vyplniť referenčný formulár so svojimi kontaktnými údajmi, pripojiť fotodokumentáciu realizácie a doklady svedčiace o nákupe materiálov Mapei.

2.2 Každý účastník môže registrovať do súťaže neobmedzený počet realizácií dokončených v časovom období od 10. februára až 30. novembra 2014.

2.3 Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.

 

3. Dôležité termíny

3.1 Trvanie súťaže
Súťaž "najkrajšia kúpeľňa Majstra Mapei" (ďalej tiež len "súťaž") prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 1. 3. 2015 do 30. 11. 2015. Súťaž bude vyhlásená dňa 10. 2. 2014 na internetových stránkach www.majstermapei.sk.

3.2 Lehota na oznámenie výsledkov súťaže
Odborná porota vyberie výhercu z prihlásených realizácií do dvoch týždňov od ukončenia súťaže. Upovedomenie výhercu súťaže a informácie o cene zašle vyhlasovateľ súťaže výhercovi elektronickou poštou, prípadne ho bude informovať telefonicky najneskôr do 30 dní od zasadnutia odbornej poroty.

 

4. Všeobecné podmienky súťaže

4.1 Registrácia do súťaže
Prihlásenie do súťaže prebieha nasledujúcim spôsobom. Účastník súťaže v termíne od 10. 2. 2014 do 30. 11. 2014 kontaktuje obchodno-technického zástupcu Mapei vo svojom regióne. V tomto termíne vyplní v spolupráci s obchodno-technickým zástupcom Mapei referenčný formulár k prihlásenej súťažnej práci. Referenčný formulár obsahuje údaje o základných parametroch realizovanej kúpeľne a použitých materiáloch Mapei. Vo formulári ďalej uvedie svoje meno, priezvisko, kontaktnú adresu, e-mail a telefón a potvrdí súhlas s podmienkami súťaže. K formuláru doplní tri fotografie z realizácie (stav pred začatím prác, počas realizácie a po skončení realizácie) a daňové doklady (faktúra alebo blok z registračnej pokladne) za nákup materiálov Mapei použitých na túto realizáciu. Tieto podklady odovzdá obchodno-technickému zástupcovi spoločnosti Mapei do 30. 11. 2014.

4.2 Použitie výrobkov Mapei
Do súťaže môžu byť prihlásené iba realizácie, na ktorých boli použité výhradne výrobky Mapei. Použitie produktov Mapei účastník súťaže zdokladuje faktúrou alebo pokladničným blokom, ktoré odovzdá obchodno-technickému zástupcovi Mapei.

4.3 Odmena za účasť v súťaži
Každý registrovaný účastník súťaže automaticky získa zdarma za prvú prihlásenú referenciu sadu náradia v hodnote 67,08 eur s DPH, ktorá obsahuje: 
• čistiacu hubu Ultracolor špeciál
• čistiaci náhradný nástavec (čierny a biely) + držiak
• škárovaciu stierku na výrobok Ultracolor
• škárovaciu stierku na Kerapoxy

4.4 Akceptovanie súťažných podmienok
Zapojením sa do súťaže a splnením bodov 4.1, 4.2, 4.3. vyslovujú súťažiaci súhlas s týmito podmienkami súťaže.
Mapei si vyhradzuje právo na úpravu pravidiel súťaže vrátane práva súťaž kedykoľvek zrušiť bez náhrady. Takýto krok aj dôvody, ktoré by k nemu viedli, je Mapei povinný oznámiť prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov súťaže – internetových stránok www.majstermapei.sk.

 

5. Vyhodnotenie súťaže

5.1 O víťaznej práci rozhodne odborná porota zložená zo zástupcov spoločnosti Mapei, na základe predložených dokumentov: referenčný formulár, hodnotenie obchodníka, fotografie (pred, počas a po dokončení).
5.2 Odborná porota bude hodnotiť iba prihlásené realizácie, ktoré splnia body 4.1 a 4.2.
5.3 Prihlásené realizácie sa budú hodnotiť podľa nasledujúcich kritérií:
• Rozsah kúpeľne v m² – 1 až 10 bodov 
• Náročnosť použitia materiálov Mapei – 1 až 10 bodov 
• Estetický vzhľad a kvalita práce majstra – 1 až 10 bodov
Porota môže súťažiacemu udeliť 5 bonusových bodov v prípade použitia komplexného systémového riešenia Mapei, ktoré musí byť zdokumentované.  
V prípade vyrovnaného výsledku sa bude rozhodovať na základe hlasovania členov odbornej poroty.

5.4 Výhry v súťaži nie sú súdne vymáhateľné.

5.5 V sporných prípadoch súťaže si Mapei vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.

 

6. Výhra

6.1 Hlavnými výhrami pre troch realizátorov víťaznej kúpeľne je profesionálne pracovné náradie podľa výberu vyhlasovateľa súťaže v hodnote 800 eur, 500 eur a 300 eur s DPH.

 

7. Ďalšie ustanovenia

7.1 Účastník súťaže týmto poskytuje spoločnosti Mapei súhlas, aby jeho osobné údaje, teda meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefón a prípadne ďalšie údaje, ktoré účastník súťaže Mapei poskytol, spracovávali na marketingové účely, teda za účelom ponuky obchodu a služieb.

7.2 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zaobstarať fotodokumentáciu a video dokumentáciu z priebehu odovzdávania ceny výhercovi a z výhernej realizácie kúpeľne a súhlas s ich uverejnením a publikovaním bez obmedzenia.

7.3 Účastník súťaže zároveň výslovne prehlasuje, že poskytuje spoločnosti Mapei, aby e-mailovú adresu a ďalšie účastníkom poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využili pre potreby šírenia nevyžiadaných obchodných oznámení v zmysle v zmysle ustanovení § 62 zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách. Súhlas je poskytovaný na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné odvolať za podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi.

 

Štatút súťaže vstupuje do platnosti dňa 10. 2. 2014.